Karolinska HPV Self Sampling
International Human Papillomavirus Reference Center

Forskningsprojekt om Påminnelser och Självprovtagning kan öka deltagandet i Gynekologisk Cellprovtagning - Förebyggande Undersökning mot Livmoderhalscancer

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. Alla kvinnor i Sverige kallas till gynekologisk cellprovtagning. Regelbunden cellprovtagning ger dig ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen. Risken minskar med mer än 90 procent. Cellförändringar känns inte. Du bör därför gå på regelbundna kontroller. Socialstyrelsen rekommenderar att du går varje gång du får en kallelse. Cellprovtagningen är frivillig.

Cellförändringar som kan leda till cancer i livmoderhalsen orsakas oftast av ett virus, HPV (Humant papillomvirus). Cellförändringar känns inte och är inte farliga i sig. Men de kan utvecklas till livmoderhalscancer om de inte upptäcks i tid. Cellprov analyseras numera med ett HPV-test där cellprovet kan tas av kvinnan själv. Vi vill därför undersöka om olika påminnelser och/eller erbjudande om att ta provet själv i hemmet kan resultera i ett ökat deltagande. Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

I den inbjudan som du fått fanns en länk till denna hemsida, där du kan beställa provtagningsmateriel och svarskuvert, samt instruktioner om hur du själv tar provet. När du tagit provet lägger du provet i medföljande kuvert och postar det till ett laboratorium där det analyseras för HPV. För provsvaret tar du del av genom att logga in på websidan. Om provsvaret visar att du har HPV kommer du att få en tid för kompletterande undersökning på kvinnoklinik. I så fall kommer undersökningen att ske helt enligt gällande vårdrutiner och med sedvanligt försäkringsskydd enligt Patientskadeförsäkringen.

Den hantering av personuppgifter som är nödvändig för att kunna utvärdera projektet kommer att ske på ett så säkert sätt som möjligt och redovisning av projektet kommer endast att ske med statistiska resultat i figurer och tabeller där ingen person kommer att kunna identifieras. Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta professor Joakim Dillner på Karolinska Institutet hpvcenter@ki.se. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@ki.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

De prover som tas i studien förvaras kodade i en så kallad biobank. Biobankens namn är Stockholms Medicinska Biobank och den finns vid Karolinska Universitetssjukhuset. Huvudman (ansvarig) för biobanken är Region Stockholm. Du har rätt att säga nej till att proverna sparas. Om du samtycker till att proverna sparas har du rätt att senare ta tillbaka (ångra) det samtycket. Dina prover kommer i så fall att kastas eller avidentifieras. Om du vill ångra ett samtycke ska du kontakta professor Joakim Dillner på hpvcenter@ki.se. Proverna får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. Om det skulle tillkomma forskning som ännu inte är planerad, kommer etikprövningsnämnden att besluta om du ska tillfrågas på nytt.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvarig för studien är professor Joakim Dillner, Karolinska Institutet, hpvcenter@ki.se.

Samtycke till att delta i studien

Jag samtycker till att delta i studien ”Forskningsprojekt om Påminnelser och Självprovtagning kan öka deltagandet i Gynekologisk Cellprovtagning - Förebyggande Undersökning mot Livmoderhalscancer”, att uppgifter om mig behandlas samt att mina prover sparas i en biobank på det sätt som beskrivs.

Jag har läst, samtycker och vill beställa

Jag samtycker inte och ska inte bli kontaktad